Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Har du tänkt anlägga en infartsväg?

Många av samfällighetens medlemsfastigheter ligger väglöst. Under 2008 har flera medlemmar visat intresse för att anlägga infartsvägar till sina väglösa fastigheter. Flera vägar har också anlagts. Med anledning av detta har Bergs Kommun preciserat vilka regler som gäller när man önskar anlägga en infartsväg.

Bergs Kommun har meddelat Torkilstötens Styrelse följande:

Området runt fastigheterna i Torkilstötens räknas som naturmark. Nuvarande detaljplan medger inga ytterligare vägar utöver de som redan är befintliga. Till de väglösa fastigheterna får endast gång- vägar eller stigar förekomma. Om man önskar anlägga en riktig infartsväg måste man ansöka om marklov hos kommunen. Under förutsättning att grannar givit sitt medgivande kan kommunen då - efter prövning - medge tillstånd att anlägga infartsväg, varvid detta hanteras som en s.k. "mindre avvikelse" från detaljplanen.

Torkilstötens Styrelse är i princip positiv till att alla som önskar nå sina fastigheter med bil skall kunna göra det. Den som önskar anlägga en infartsväg skall först kontakta Bergs Kommun för att ansöka om marklov.

I samband med tillståndsprocessen kommer grannar att höras. Samfälligheten utgör en av grannarna. Dessutom kommer en ny infarts- väg nästan alltid att anläggas över Samfällighetens mark. Därför behövs Samfällighetens samtycke.

För att Styrelsen å samfällighetens vägnar skall kunna ge sitt "grann- medgivande" måste vägen anläggas så diskret och snyggt som möjligt, och självklart inte skapa en trafikfarlig utfart.

Det är viktigt att gällande regelverk respekteras och att ingen väg anäggs utan marklov från Kommunen. Dels säkerställs på det sättet att inte enskilda väganläggningar skadar samfälligheten som helhet, dels besparas väganläggaren framtida problem. Väg som anläggs utan marklov räknas som svartbygge.