Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Vatten och avlopp

Anläggningar som förvaltas av samfälligheten

Inom Samfälligheten finns en större gemensam vattenanläggning (GA14) som förvaltas av samfälligheten. Genom anläggningen har samtliga 42 fastigheter inom området Övre Skrållan (Rosenroten Gullspiran, Storm-hatten, Kvannen och Fjällviolen) vatten framdraget till tomtgräns. Kostnaderna för anläggningen fördelas helt mellan de 42 fastigheterna.

För samtliga övriga fastigheter inom samfälligheten måste vatten ordnas enskilt. På vissa ställen har flera grannar gått ihop om en brunn. Andra fastighetsägare har valt att borra eller gräva egen vattentäkt. Ytterligare några fastigheter har valt lösning med enbart sommarvatten.

För de fastigheter som helt eller delvis saknar eget vatten förvaltar sam- fälligheten fyra tappställen med åretruntvatten ( GA 16 ). Vattenkvaliteten provats regelbundet. Där kan man hämta dricksvatten i dunk, däremot är det inte möjligt att ansluta enskilda fastigheter direkt till pumpstationerna. Även fastigheter med eget vatten har naturligtvis rätt att hämta vatten vid tappställena om det egna vattnet tillfälligt inte fungerar.

Pumpstationer för hämtning av vatten ligger vid Björnen, Alen, Renen och Videt.

Bild: Pumpstationerna för hämtning av vatten ligger vid Björnen, Alen, Renen och Videt

Avloppsanläggning

Gemensam anläggning omfattande 9 fastigheter (GA15) på Övre Skrållan och förvaltas av samfälligheten. Kostnaderna bärs av de 9 anslutna fastigheterna. För övriga fastigher i omådet måste egen avloppsanläggning ordnas. Tillstånd måste alltid inhämtas från Bergs Kommun. Många fastigheter har någon form av latrin- eller mulltoalösning. På senare år har det blivit allt vanligare att installera WC i fritidshusen. Normalt föredras då WC ansluten till trekammarbrunn och infiltrationsanläggning. I de kvarter där husen ligger tätt och det kan finnas risk för förorening av dricksvattentäkter så föreläggerkommunen att avlopp istället skall anslutas till septisk tank.