Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

öring vinter Höstfarger mot Ljungris

Så här arbetar "Torkilstötens" styrelse

Direkt efter årsstämman träffas den nyvalda Styrelsen till ett ”konstituerande styrelsemöte”. Här utser styrelsen sinsemellan vilka ledamöter som skall ha specialansvar för olika uppgifter. Först och främst finns några olika formella funktioner inom Styrelsen.

  • Ordförande (som väljs av årsstämman)
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare

Därutöver har Styrelsen lagt upp sex särskilda ansvarsområden. Dessa fördelas inom Styrelsen.

Ansvarsområdena är för närvarande dessa:

  1. Vägar och parkeringsplatser (Underhåll, snöröjning mm)
  2. Grönområden (förvaltning av mark, fisketjärnar mm)
  3. Vatten- och avloppsfrågor (underhåll av vattentäkter,ärenden kring avloppsanläggningar mm)
  4. Sophus och bodar (Underhåll, ordning mm)
  5. Sophantering och latrinhantering
  6. Samfällighetens hemsida

Under året sammanträder Styrelsen normalt två till tre gånger beroende på behov. Därutöver förekommer ett antal kortare telefonmöten samt en hel del korrespondens per e-post avseende enkla expeditionsärenden.

Styrelsen i Torkilstötens får inga arvoden utan endast reseersättning till och från styrelsemötena och arbetsuppdrag. Engagemanget i Styrelsen ligger således helt på fritidsbasis. Detta innebär dock inte att kvaliteten på Styrelsens arbete skall vara lägre. Tvärtom är samfällighetens ambition att styrelsearbetet skall bedrivas professionellt och med stort engagemang, hög integritet och god etik. Varje styrelseledamot har också ett lagstadgat personligt ansvar.