Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

öring vinter Höstfarger mot Ljungris

När bör jag som medlem kontakta samfällighetens styrelse och vilka regler och möjligheter gäller inom samfälligheten?

Så länge du är inom din egen tomt så har du samma rättigheter och skyldigheter som vilken fastighetsägare som helst. Det är detaljplanen som styr hur du får bygga och det är kommunen som ger bygglov och tillstånd för olika typer av avloppsanläggningar mm.

I många fall krävs dock så kallat grannmedgivande även när du vill göra saker på din tomt. Likaså har i många fall grannar rätt att få yttra sig över dina planer.

Grannar är inom ”Torkilstötens” är dels dina närmaste fastighetsgrannar, men även Samfälligheten är en granne. Ibland kanske du vill ”inkräkta” på angränsande samfällighetsmark – tex för att bygga en uppfart, eller fälla ett träd som stör din utsikt.

När samfälligheten agerar ”granne” skall du alltid ta kontakt med samfällighetens styrelse:

Om du är osäker på vilka regler som gäller, eller vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot samfälligheten. Tänk på att det alltid är bättre att ta kontakt en gång för mycket än en gång för lite!

Ovanstående exempel utgör situationer där du som enskild fastighetsägare behöver ett godkännande från samfälligheten. Men det kan också hända att du kommer på förbättringsmöjligheter inom samfälligheten eller har andra idéer / synpunkter på hur samfälligheten bör skötas. I så fall skall du också kontakta en av styrelsens ledamöter.

Exempel på sådana saker kan vara:

Meddela också alltid Styrelsen när en fastighet byter ägare.

När Styrelsen mottar förfrågningar eller förslag från medlemmar så behandlas de av Styrelsen. Är det enkla ärenden där snabb handläggning är önskvärd försöker Styrelsen normalt handlägga dem genom telefon- eller e-postöverläggningar, varefter frågeställaren snarast får besked. Är det mer komplicerade frågor, eller förslag av mer långsiktig karaktär, så brukar dessa i första hand behandlas i anslutning till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

När Styrelsen behandlar förfrågningar har den att väga det enskilda intresset mot det gemensamma intresse som alla delägare kan ha. Det gemensamma intresset består oftast av en vilja att ha ”ordning och reda” och ”snyggt och välordnat” inom hela samfälligheten. Framkomlighet både på vägar och ut till fjälls är ett annat viktigt gemensamt intresse. Likaså att säkerställa att inte avloppsanläggningar förorenar vattentäkter, liksom att nya borrade brunnar inte torrlägger gamla brunnar.

Det är också viktigt att samfällighetens kostnader hålls så låga som möjligt. Alla kostnader bärs ju av medlemmarna genom avgifter. På ett mer övergripande plan måste Styrelsen också sörja för att rimlig ”rättvisa” respekteras när gemensamma intressen vägs mot enskilda. En enskild medlem får inte tillförsäkras orimliga fördelar på det gemensammas bekostnad, men å andra sidan får heller inte ett gemensamt intresse tillgodoses på orimlig bekostnad av ett enskilt intresse. Ofta utgör dessa avvägningar inget problem, men ibland uppstår situationer där en finstämd avvägning måste göras. Så långt som möjligt försöker Styrelsen stödja beslut på fastlagda principer eller riktlinjer.

Styrelsens grundläggande inställning vid behandling av enskilda förfrågningar skall vara att dessa behandlas i en positiv anda, med inriktningen att förfrågan/ problemet skall lösas på ett praktiskt och bra sätt, utan att andra olägenheter uppstår.

Nytänkande och anpassning till teknik- och samhällsutveckling skall bejakas utan att traditionella eller nostalgiska värden påverkas mer än nödvändigt.

Större frågor eller idéer som avser omfattande förändringar hänskjuts alltid till nästkommande Årsstämma.