Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

öring vinter Höstfarger mot Ljungris

Vilka ärenden handläggs av Styrelsen och vad består det praktiska arbetet av?

De flesta ärenden berör på ett praktiskt sätt de sex ansvarsområden som nämnts. Konkreta exempel är upphandling av tjänster för snöröjning, vägunderhåll och underhåll eller nybyggnad av sophus och pumphus.

Många ärenden avser förfrågningar från samfällighetens medlemmar om privata avloppsanläggningar, bygglovsfrågor, parkeringsproblem, snöröjningsproblem eller förfrågningar om att på ett eller annat sätt få använda eller påverka samfällighetens gemensamma mark för något ändamål.

Styrelsen handlägger också ärenden som avser myndighetsrelationer, tex avseende bygglovsärenden, renhållning, detaljplanfrågor mm. Vidare handlar en hel del ärenden om samfällighetens ekonomi.

Slutligen har Styrelsen uppgiften att förebereda program och dagordning för årsstämman.

Utöver det arbete som bedrivs gemensamt i Styrelsen får ledamöterna ofta lägga ner en del eget arbete inom sina ansvarsområden. Ibland är det frågan om synnerligen praktiska uppgifter, medan det vid andra tillfällen mer handlar om tillsyn eller inventering.